Při odběru 2 ks a více od stejného druhu zboží poskytujeme množstevní slevy. Děkujeme, že nakupujete u nás.

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti AROS-osiva s.r.o. Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost AROS-osiva s.r.o., IČO 48027936, DIČ CZ48027936, se sídlem Trousilova 1066/1, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 14426, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listě nebo faktuře.

Zákonná záruční doba je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu jinou.

Záruka „klíčivost“ osiv, semen, sazenic je vždy vyznačena na výrobku dle platného zákona č. 277/2023 Sb., Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (Zákon o oběhu osiva a sadby).

Záruka na krmiva a krmné směsi se řídí dle platného zákona č. 91/1996 Sb., Zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Tato záruka činní 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku.

AROS-osiva s.r.o. může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy čitelně vyznačena na výrobku.

Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození balíku) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na obchod@aros.cz (předmět e-mailu: Poškozená zásilka, doklad č.), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místa určená pro uplatnění reklamace:

1. AROS-osiva s.r.o.
Trousilova 1066/1
182 00 Praha 8
Česká republika

2. AROS-osiva s.r.o., závod 20
U Nádraží 77
431 51 Klášterec nad Ohří
Česká republika

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění písemné reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace společnost AROS-osiva s.r.o. upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2014. Prodávající si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.