Travní semenářství ČR v číslech – objem výroby

Festuca rubra trichophylla

Travní semenářství České republiky má dlouholetou tradici, která je ojedinělá nejenom z evropského, ale i celosvětového měřítka. Dříve byl důraz při pěstování trav kladen především na objem výnosu píce pro krmné účely. Naopak dnes se tento prvotní význam výrazně přesouvá na využití jednotlivých druhů pro krajinou tvorbu, rekultivaci, sportovní a zahradnické účely. Tímto směrem se ubírá i novodobé šlechtění trav, které se přizpůsobuje těmto novým trendům. Objem výroby jednotlivých druhů je shrnut v tabulce č. 1, ze které je patrná homogenní struktura množitelských ploch od roku 1986 s mírným nárůstem v posledních letech.

Za pozornost stojí především nárůst ploch kostřavy rákosovité, která má všestranné využití nejen pro sportovní a rekreační trávníky s vysokou odolností k zátěži a suchu, ale také při výrobě energií.

Tab. 1 Množitelské plochy vybraných druhů trav v období 1986–2006 [data: OSEVA, ÚKZÚZ]

PŘIHLÁŠENÉ PLOCHY (v ha)
Druh 1986 celkem ha % 1996 celkem ha % 2002 celkem ha % 2004 celkem ha % 2006 celkem ha %
bojínek luční 2 114 16 1 060,77 7,6 1 869,59 15,3 1 354,77 9,6 1 930,77 10,8
jílek vytrvalý 2 011 15,2 2 163,9 15,5 1 452,02 11,9 1 805,50 12,8 1 985,32 11,1
jílek mnohokvětý italský 171 1,3 1 794,64 12,9 651,10 5,3 6 290,05 44,7 6 103,61 34,3
jílek jednoletý 694 5,2 3 631,51 26,0 1 205,81 9,8 0 0
kostřava luční 3 002 22,6 2 562,6 18,4 1 851,15 15,1 1 529,06 10,9 2 413,10 13,6
kostřava červená výběžkatá 2 364 17,8 840,2 6,0 2 032,09 16,6 724,50 5,2 2 680,61 15,1
kostřava ovčí 0 59,8 0,4 192,27 1,6 167,01 1,2 176,52 1,0
kostřava rákosovitá 30 0,2 43,17 0,3 458,36 3,7 476,02 3,4 1 041,36 5,8
lipnice hajní 50 0,4 24 0,2 53,72 0,4 58,20 0,4 45,30 0,3
lipnice bahenní 27 0,2 5 0,0 0,54 0,0 3,94 0,0 5,44 0,0
lipnice luční 518 3,9 705,44 5,1 787,38 6,4 454,87 3,2 277,90 1,6
ovsík vyvýšený 114 0,9 197,77 1,4 136,94 1,1 18,54 0,1 59,34 0,3
poháňka hřebenitá 125 0,9 99,8 0,7 42,54 0,3 46,53 0,3 24,14 0,1
psárka luční 27 0,2 76 0,5 46,24 0,4 57,54 0,4 80,54 0,5
psineček obrovský 190 1,4 50 0,4 212,13 1,7 214,76 1,5 127,99 0,7
psineček obecný 45 0,3 91 0,7 218,02 1,8 113,80 0,8 126,37 0,7
srha říznačka 1 542 11,6 350,95 2,5 968,51 7,9 679,87 4,8 644,53 3,6
trojštět žlutavý 234 1,8 200,6 1,4 68,78 0,6 66,95 0,5 85,98 0,5
Celkem: 13 258 100 13 957,15 100 12 247,19 100 14 061,91 100 17 808,82 100

Pozn.: V roce 2004 a 2006 byly plochy jílku jednoletého zahrnuty do ploch jílku mnohokvětého. Data z let 2002 a 2004 byla v tabulce ponechána z důvodů dalšího použití při výpočtech.

Objem zahraničního obchodu

Zahraniční obchod se významně podílel a podílí na vývoji travního semenářství České republiky. V tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky zahraničního obchodu v období let 1999–2007. Tyto výsledky jsou dále rozpracovány v tabulce č. 3, kde byla použita metoda výpočtu salda, dovozů a vývozů jednotlivých druhů trav. Jednotlivé výsledky vypovídají o tom, které komodity jsou vývozové a které je naopak nutné i přes jejich výrobu do České republiky dovážet. Tento výpočet je omezen na data z let 2002, 2004 a 2006.

Tab. 2 Statistika zahraničního obchodu vybraných druhů trav v období 1.1.1999–31.12.2007

VÝVOZ
Druh 1999 Netto (kg) 2000 Netto (kg) 2001 Netto (kg) 2002 Netto (kg) 2003 Netto (kg) 2004 Netto (kg) 2005 Netto (kg) 2006 Netto (kg) 2007 Netto (kg)
bojínek luční 131 954 252 228 132 242 205 917 325 185 326 632 322 855 307 896 *
jílek vytrvalý 262 380 190 761 179 240 359 129 216 030 301 290 597 905 238 894 554 438
jílek mnohokvětý 5 734 685 4 423 055 2 431 074 1 600 948 2 817 049 3 844 197 4 814 323 5 324 258 4 959 300
kostřava luční 312 675 536 838 760 458 740 044 636 793 693 847 589 087 497 679 721 440
kostřava červená 3 941 31 329 188 175 186 918 273 886 164 776 105 258 145 195 513 790
lipnice luční 692 7 094 14 017 10 530 17 090 24 874 876 23 340 50 841
jetel červený 532 918 1 832 959 969 188 497 265 824 710 700 371 601 944 334 423 589 919
vojtěška setá 57 580 46 561 53 151 49 507 42 014 37 852 9 407 29 911 265 432
Celkem: 7 036 825 7 320 825 4 727 545 3 650 258 5 152 757 6 093 839 7 041 655 6 901 596 7 655 160
DOVOZ
Druh 1999 Netto (kg) 2000 Netto (kg) 2001 Netto (kg) 2002 Netto (kg) 2003 Netto (kg) 2004 Netto (kg) 2005 Netto (kg) 2006 Netto (kg) 2007 Netto (kg)
bojínek luční 3 997 19 387 15 972 1 360 7 757 7 113 7 973 33 310 *
jílek vytrvalý 495 011 542 432 520 714 509 878 487 077 617 539 781 474 1 027 111 1 097 907
jílek mnohokvětý 93 611 59 868 15 675 40 971 283 663 274 817 187 579 370 616 372 639
kostřava luční 21 793 18 180 13 110 11 985 13 425 15 399 19 350 104 148 41 777
kostřava červená 256 084 173 631 139 619 285 570 328 771 566 124 489 078 652 710 787 577
lipnice luční 168 722 231 647 200 193 148 411 141 617 148 049 228 563 234 067 219 374
jetel červený 30 179 43 032 6 960 3 300 400 11 594 10 665 36 351 18 281
vojtěška setá 554 384 318 543 158 380 247 692 233 575 207 079 128 238 255 373 240 413
Celkem: 1 623 781 1 406 720 1 070 623 1 249 167 1 496 285 1 847 714 1 852 920 2 713 686 2 777 968

Pozn.: Zdroj – Český statistický úřad, * data nebyla k dispozici.

Tab. 3 Saldo vývozu a dovozu vybraných let (2002, 2004 a 2006)

ROZDÍL MEZI VÝVOZEM A DOVOZEM (OBCHODNÍ SALDO)
Druh

2002

2004

2006

Vývoz

Netto (kg)

Dovoz

Netto (kg)

Saldo

Netto (kg)

Vývoz

Netto (kg)

Dovoz

Netto (kg)

Saldo

Netto (kg)

Vývoz

Netto (kg)

Dovoz

Netto (kg)

Saldo

Netto (kg)

bojínek luční 205 917 1 360 204 557 326 632 7 113 319 519 307 896 33 310 274 586
jílek vytrvalý 359 129 509 878 -150 749 301 290 617 539 -316 249 238 894 1 027111 -788 217
jílek mnohokvětý 1 600 948 40 971 1 559 977 3 844 197 274 817 3 569 380 5 324 258 370 616 4 953 642
kostřava luční 740 044 11 985 728 059 693 847 15 399 678 448 497 679 104 148 393 531
kostřava červená 186 918 285 570 -98 652 164 776 566 124 -401 348 145 195 652 710 -507 515
lipnice luční 10 530 148 411 -137 881 24 874 148 049 -123 175 23 340 234 067 -210 727
jetel červený 497 265 3 300 493 965 700 371 11 594 688 777 334 423 36 351 298 072
vojtěška setá 49 507 247 692 -198 185 37 852 207 079 -169 227 29 911 255 373 -225 462
Celkem: 3 650 258 1 249 167 2 401 091 6 093 839 1 847 714 4 246 125 6 901 596 2 713 686 4 187 910

Z tabulky č. 3 vyplývá, že vývoz trav ČR převažuje nad dovozem. Z výsledků je patrné, které komodity jsou dovozové a které jsou naopak českým vývozním artiklem. Od roku 2002 spotřeba trav v České republice pozvolna stoupá. Tento trend můžeme pozorovat jak u množitelských ploch, tak u dovozu třech stěžejních komodit – jílku vytrvalého, kostřavy červené a lipnice luční.

Proto, abychom zjistili, o kolik kolísal dovoz a vývoz jednotlivých komodit v průběhu let, byla použita metoda výpočtu variačního koeficientu, viz tabulka č. 4.

Tab. 4 Meziroční kolísání vývozu a dovozu vybraných komodit v období 1.1.1999–31.12.2007

VÝVOZ DOVOZ
Druh

Variační koeficient

Kolísání vyjádřeno

v %

Druh Variační koeficient

Kolísání vyjádřeno

v %

kostřava luční 0,223037 22,30 lipnice luční 0,194158 19,41
bojínek luční 0,3152393 31,52 jílek vytrvalý 0,332447 33,24
jílek mnohokvětý 0,335529 33,55 vojtěška setá 0,446789 44,67
jílek vytrvalý 0,452394 45,23 kostřava červená 0,520093 52,00
jetel červený 0,544007 54,40 jílek mnohokvětý 0,707798 70,77
kostřava červená 0,789981 78,99 jetel červený 0,803549 80,35
lipnice luční 0,880321 88,03 bojínek luční 0,860369 86,03
vojtěška setá 1,09421 109 kostřava luční 0,971368 97,13

Pozn.: Data v tabulce jsou seřazena od komodity, která kolísala nejméně po komoditu, která kolísala v průběhu období nejvíce.

Hodnocení

Kolísání do 15 % vcelku stabilní, do 30 % rozkolísané, nad 30 % vysoce rozkolísané, nad 50 % vysoce nestabilní.

Zjištěné výsledky lze interpretovat takto:

Bylo sledováno osm vybraných komodit na dovozu a vývozu ČR za období od roku 1999–2007. Výsledky jednoznačně vypovídají o převaze vývozu nad dovozem. Dále tyto výsledky vypovídají o značných meziročních výkyvech jednotlivých komodit. Žádná ze sledovaných komodit se jak na dovozu, tak na vývozu neumístila pod hranici 15 % variability, tj. hodnocení vcelku stabilní.
Pouze lipnice luční se na dovozu umístila těsně pod hranici 20 % kolísavosti a kostřava luční naopak těsně nad tuto hranici na vývozu. U ostatních komodit se kolísání pohybovalo od 30 % výše, což jsou hodnoty značně nestabilní. Při porovnání jednotlivých hodnot vývozů a dovozů u sledovaných komodit lze dospět k jednoznačnému závěru. Lipnice luční, jílek vytrvalý a vojtěška setá se za posledních devět let na dovozu do ČR podílely nejvíce. Naopak tradiční českou exportní komoditou jsou kostřava luční, bojínek luční a jílek mnohokvětý.

Závěr

Význam pěstování trav v České republice byl důležitý v minulosti stejně tak jako je důležitý i dnes. Nejedná se o výrobní oblast, která by z hlediska nasycení obyvatelstva hrála rozhodující úlohu, přesto se jedná o odvětví, které je svým specifickým zaměřením nepřehlédnutelné a neméně důležité než ta ostatní. Výsledky ukazují, že i přes relativně velké výkyvy objemu zahraničního obchodu ČR se ekonomika trav z dlouhodobého hlediska jeví jako vysoce stabilní, tedy i ekonomicky rentabilní.Vloženo: 06.05.2009